کارگاه آموزشی مهارتی اولیای دانش آموزان

حضور  اولیای دانش آموزان  مرکز در کارگاه آموزشی مهارتی ،هدایت تحصیلی و روش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور جناب آقای دکتر فاضل از اساتید روانشناسی ومشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران،

سه شنبه ۱۳ آذر ماه

در این کارگاه اولیای دانش آموزان با جدیدترین دستاوردهای علمی تربیتی در مورد فرزندانشان آشنا شدند و پس از آن در جلسه پرسش و پاسخ شرکت نمودند.

کارگاه آموزشی مهارتی دانش آموزان پایه نهم

حضور دانش آموزان پایه نهم در کارگاه آموزشی مهارتی ،هدایت تحصیلی و روش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محل دبیرستان دوره دوم

با حضور جناب آقای دکتر فاضل از اساتید روانشناسی ومشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سه شنبه ۱۳ آذر ماه