اعضای شورای انجمن اولیاومربیان

 

پس از شمارش آرای اخذ شده از اولیای محترم نفرات زیر به ترتیب حائز بیشترین رأی شدند:

 

1- آقای  دکتر فرهاد نامداری

 

2- خانم فریبا سلیمانی

 

3- آقای  دکترعلاء الدین شیخی

 

4- آقای محمد حسن طاهرپور

 

5- آقای محسن نظری

 

6- آقای سهراب درویشی

 

7- آقای دکتر محمد علی شکاریان

 

8- خانم کبری حیدرپناه