بازید دانش آموزان از کارخانه شیر خرم آباد

بازدید علمی انجمن شیمی آموزشگاه و کلاس ۸۰۱ از کارخانه شیر پگاه لرستان، یکشنبه ۱۱ آذر ۹۷